chromatic nostalgia, oil on panel, 13 3/4"x 21", California, 1999-2000